دوره تایپ هواپیما

دوره تایپ هواپیما

مشاهده دوره ها

دوره تمرینات مواجه با حالات اضطراری در پرواز

دوره تمرینات مواجه با حالات اضطراری در پرواز

مشاهده دوره ها

دوره کالای خطرناک

دوره کالای خطرناک

مشاهده دوره ها

دوره فاکتورهای انسانی

دوره فاکتورهای انسانی

مشاهده دوره ها

دوره AIR OPS

دوره AIR OPS

مشاهده دوره ها

دوره MULTI CREW COOPERATION (MCC)

دوره MULTI CREW COOPERATION (MCC)

مشاهده دوره ها

دوره دیسپچری پرواز FOO

دوره دیسپچری پرواز FOO

مشاهده دوره ها

Empty
Click + to add content