حوزه ریاست سازمان

شمس الدین فرزادی‌پور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما"

معاونین مدیر عامل 


معاون مهندسی و تعمیرات

محمدرضا محمدی

معاون خدمات فرودگاهی

محمدرضا باصریان

معاون مدیرعامل عملیات

بهروز رئیسی

معاون بازرگانی و عملیات شعب

مراد مطهر

مدیر کل حوزه مدیریت 

فیض اله نوری

مدیر کل حراست

سیدمحمد هاشمی

معاون پشتیبانی

اکبر قریب زاده

معاون مالی

ناصر گللری

معاون منابع انسانی

طاهر عبدالحی 

عضو هیئت مدیره

مدیران کل سازمان

محمدحسین شهداد

عضو هیئت مدیره و 

رئیس مرکز آموزش و بهسازی منابع انسانی

فاطمه روغنی

مدیر کل حسابرسی داخلی

فاطمه اردیبهشت

مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات

حسام قربانعلی

مدیر کل روابط عمومی

امیر هوشنگ عبدی

عضو هیئت مدیره و

مدیر کل ایمنی و تضمین کیفیت


حسین منصوریان

مدیر کل برنامه ریزی و مدیریت سیستم اطلاعات

مژگان معراج

مدیر کل کیترینگ

سید رسول طباطبایی 

مدیر کل حقوقی

علی هادی

مدیرکل نظارت و بازرسی

ابوذر جعفری

مشاور مدیر عامل در امور ایثارگران

حسن قاسمی

سرپرست هسته گزینش