تعمیر و عملیاتی شدن کارخانه یخ خشک "هما" به دست متخصصین فنی کیترینگ