دوره و آزمون بیسیک
آزمون بیسیک مکانیک B1.1 و اویانیک B2

آزمون بیسیک مکانیک B1.1 و اویانیک B2

حضوری

اطلاعات دوره

B1.1 course دوره دوساله تعمیرات و نگهداری مکانیک هواپیمای تجاری

B1.1 course دوره دوساله تعمیرات و نگهداری مکانیک هواپیمای تجاری

حضوری

اطلاعات دوره

B1.1 adaptive دوره تطبیقی تعمیرات و نگهداری مکانیک هواپیمای تجاری

B1.1 adaptive دوره تطبیقی تعمیرات و نگهداری مکانیک هواپیمای تجاری

حضوری

اطلاعات دوره