دوره های هدست و پوش بک
دوره هدست و مارشالینگ هواپیما Headset & Marshalling

دوره هدست و مارشالینگ هواپیما Headset & Marshalling

حضوری

اطلاعات دوره

دوره Towing  یا Push-back هواپیما

دوره Towing یا Push-back هواپیما

حضوری

اطلاعات دوره