دوره های مهمانداری
آموزش عمومی مهمانداری

آموزش عمومی مهمانداری

حضوری

اطلاعات دوره

تمرینات عملی مواجهه با حالات اضطراری در پرواز (SEPT)

تمرینات عملی مواجهه با حالات اضطراری در پرواز (SEPT)

حضوری

اطلاعات دوره

آموزش کمک‌های اولیه

آموزش کمک‌های اولیه

حضوری

اطلاعات دوره

آموزش تایپ هواپیما

آموزش تایپ هواپیما

حضوری

اطلاعات دوره

آموزش فاکتورهای انسانی (CRM)

آموزش فاکتورهای انسانی (CRM)

حضوری

اطلاعات دوره

آموزش کالاهای خطرناک

آموزش کالاهای خطرناک

حضوری

اطلاعات دوره