دوره های مقررات و الزامات
الزامات طراحی هواپیمای بزرگ، قطعات و تجهیزات مربوطه CS-25

الزامات طراحی هواپیمای بزرگ، قطعات و تجهیزات مربوطه CS-25

حضوری

اطلاعات دوره

عوامل انسانی در هوانوردی (Human Factors)

عوامل انسانی در هوانوردی (Human Factors)

حضوری

اطلاعات دوره

مقررات هوانوری (Aviation Legislation)

مقررات هوانوری (Aviation Legislation)

حضوری

اطلاعات دوره

الزامات دفاتر طراحی هواپیما و تایید قطعات و تجهیزات مربوطه PART-21

الزامات دفاتر طراحی هواپیما و تایید قطعات و تجهیزات مربوطه PART-21

حضوری

اطلاعات دوره

الزامات مراکز تعمیر و نگهداری بخش 145 (PART-145)

الزامات مراکز تعمیر و نگهداری بخش 145 (PART-145)

حضوری

اطلاعات دوره

الزامات تدوام صلاحیت پروازی PART-M

الزامات تدوام صلاحیت پروازی PART-M

حضوری

اطلاعات دوره

دوره Safety Management System هواپیمایی

دوره Safety Management System هواپیمایی

حضوری

اطلاعات دوره

ایمنی مخازن سوخت هواپیما Fuel Tank Safety

ایمنی مخازن سوخت هواپیما Fuel Tank Safety

حضوری

اطلاعات دوره