دوره های تایپ کارگاهی قطعات هواپیما
دوره کارگاه تعمیرات بدنه و سازه فلزی هواپیما Sheet Metal

دوره کارگاه تعمیرات بدنه و سازه فلزی هواپیما Sheet Metal

حضوری

اطلاعات دوره

دوره های کارگاه تعمیرات قطعات و متعلقات هواپیما

دوره های کارگاه تعمیرات قطعات و متعلقات هواپیما

حضوری

اطلاعات دوره

دوره های کارگاه تعمیرات قطعات اویانیکی هواپیما

دوره های کارگاه تعمیرات قطعات اویانیکی هواپیما

حضوری

اطلاعات دوره

دوره های آموزشی کارگاهی موتور و APU هواپیما Engine Shop

دوره های آموزشی کارگاهی موتور و APU هواپیما Engine Shop

حضوری

اطلاعات دوره

دوره کارگاه بدنه و سازه کامپوزیتی هواپیما Composite Material

دوره کارگاه بدنه و سازه کامپوزیتی هواپیما Composite Material

حضوری

اطلاعات دوره