دوره های تایپ هواپیما
تایپ ارباس A320 با موتور CFM و V2500

تایپ ارباس A320 با موتور CFM و V2500

حضوری

اطلاعات دوره

تایپ ارباس A330 با موتور PW-400 و Trent-700 Rolls Royce

تایپ ارباس A330 با موتور PW-400 و Trent-700 Rolls Royce

حضوری

اطلاعات دوره

دوره تایپ ایرباس A300-600 و A310

دوره تایپ ایرباس A300-600 و A310

حضوری

اطلاعات دوره

تایپ ارباس A300 با موتور CF6-50

تایپ ارباس A300 با موتور CF6-50

حضوری

اطلاعات دوره

دوره تایپ فوکر  F100

دوره تایپ فوکر F100

حضوری

اطلاعات دوره

تایپ بوئینگ 747 Boeing 747-200/300 با موتورهای JT9D و CF6-50

تایپ بوئینگ 747 Boeing 747-200/300 با موتورهای JT9D و CF6-50

حضوری

اطلاعات دوره

دوره تایپ هواپیما بوئینگ 737   B737-300/400/500

دوره تایپ هواپیما بوئینگ 737 B737-300/400/500

حضوری

اطلاعات دوره