دوره زبان تخصصی
زبان تخصصی برای مهمانداران هوایی

زبان تخصصی برای مهمانداران هوایی

حضوری- آنلاین

اطلاعات دوره

اعلان پرواز برای مهمانداران هوایی

اعلان پرواز برای مهمانداران هوایی

حضوری- آنلاین

اطلاعات دوره

انگلیسی برای مذاکرات

انگلیسی برای مذاکرات

حضوری- آنلاین

اطلاعات دوره

انگلیسی برای مشتری مداری

انگلیسی برای مشتری مداری

حضوری- آنلاین

اطلاعات دوره

انگلیسی برای بازاریابی و تبلیغات

انگلیسی برای بازاریابی و تبلیغات

حضوری- آنلاین

اطلاعات دوره

انگلیسی برای سخنرانی

انگلیسی برای سخنرانی

حضوری- آنلاین

اطلاعات دوره

انگلیسی برای تعامل

انگلیسی برای تعامل

حضوری- آنلاین

اطلاعات دوره

سطح 1 مکالمه زبان انگلیسی

سطح 1 مکالمه زبان انگلیسی

حضوری- آنلاین

اطلاعات دوره

سطح 2 مکالمه زبان انگلیسی

سطح 2 مکالمه زبان انگلیسی

حضوری- آنلاین

اطلاعات دوره

سطح 3 مکالمه زبان انگلیسی

سطح 3 مکالمه زبان انگلیسی

حضوری- آنلاین

اطلاعات دوره

زبان خلبانی Complementary

زبان خلبانی Complementary

حضوری- آنلاین

اطلاعات دوره

زبان خلبانی Advanced

زبان خلبانی Advanced

حضوری- آنلاین

اطلاعات دوره

آزمون LPR

آزمون LPR

حضوری

اطلاعات دوره

دوره ی آمادگی آزمونIELTS

دوره ی آمادگی آزمونIELTS

حضوری

اطلاعات دوره

Aviation English(crash course)

Aviation English(crash course)

حضوری

اطلاعات دوره

Aviation English(level4)

Aviation English(level4)

حضوری

اطلاعات دوره

Introduction to LPR exam

Introduction to LPR exam

حضوری

اطلاعات دوره

آزمون IELTS

آزمون IELTS

حضوری

اطلاعات دوره