دوره‌های منابع انسانی
دوره اصول مدیریت

دوره اصول مدیریت

حضوری- آنلاین

اطلاعات دوره

دوره آئین نگارش و مکاتبات اداری

دوره آئین نگارش و مکاتبات اداری

حضوری- آنلاین

اطلاعات دوره

دوره رفتار سازمانی

دوره رفتار سازمانی

حضوری- آنلاین

اطلاعات دوره

دوره مدیریت

دوره مدیریت

حضوری- آنلاین

اطلاعات دوره