دوره‌های مدیریت خرید و تداركات
دوره مقدماتی تداركات

دوره مقدماتی تداركات

حضوری- آنلاین

اطلاعات دوره

دوره متوسطه تداركات

دوره متوسطه تداركات

حضوری- آنلاین

اطلاعات دوره

دوره پیشرفته تداركات

دوره پیشرفته تداركات

حضوری- آنلاین

اطلاعات دوره

دوره اصول انبارداری

دوره اصول انبارداری

حضوری- آنلاین

اطلاعات دوره