دوره‌های مديريت فناوری و تكنولوژی
دوره ICDL

دوره ICDL

حضوری- آنلاین

اطلاعات دوره

دوره Windows

دوره Windows

حضوری- آنلاین

اطلاعات دوره

دوره Word

دوره Word

حضوری- آنلاین

اطلاعات دوره

دوره Excel

دوره Excel

حضوری- آنلاین

اطلاعات دوره

دوره ACCESS

دوره ACCESS

حضوری- آنلاین

اطلاعات دوره

دوره Power point

دوره Power point

حضوری- آنلاین

اطلاعات دوره