ظرفیت صندلی های عرضه شده در نوروز ۱۴۰۳ "هما" از مرز یکصدهزار صندلی عبور کرد
 

ظرفیت صندلی های عرضه شده در نوروز ۱۴۰۳ "هما" از مرز یکصدهزار صندلی عبور کرد

شنبه، 11 فروردین 1403 | Article Rating

ظرفیت صندلی های عرضه شده در نوروز ۱۴۰۳ هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از مرز یکصدهزار صندلی عبور کرد.

تصاویر
  • ظرفیت صندلی های عرضه شده در نوروز ۱۴۰۳ "هما" از مرز یکصدهزار صندلی عبور کرد
ثبت امتیاز