تلاش کارکنان "هما" در فرودگاه یزد جهت خدمت رسانی به پروازهای نوروز ۱۴۰۳ | گزارش تصویری
 

تلاش کارکنان "هما" در فرودگاه یزد جهت خدمت رسانی به پروازهای نوروز ۱۴۰۳ | گزارش تصویری

شنبه، 11 فروردین 1403 | Article Rating

     

تصاویر
  • تلاش کارکنان "هما" در فرودگاه یزد جهت خدمت رسانی به پروازهای نوروز ۱۴۰۳ | گزارش تصویری
  • تلاش کارکنان "هما" در فرودگاه یزد جهت خدمت رسانی به پروازهای نوروز ۱۴۰۳ | گزارش تصویری
  • تلاش کارکنان "هما" در فرودگاه یزد جهت خدمت رسانی به پروازهای نوروز ۱۴۰۳ | گزارش تصویری
  • تلاش کارکنان "هما" در فرودگاه یزد جهت خدمت رسانی به پروازهای نوروز ۱۴۰۳ | گزارش تصویری
  • تلاش کارکنان "هما" در فرودگاه یزد جهت خدمت رسانی به پروازهای نوروز ۱۴۰۳ | گزارش تصویری
ثبت امتیاز