بلیت‌های داخلی

با توجه به شناورسازی نرخ مسیرهای داخلی از سوی هواپیمایی کشوری، کلاس‌های نرخی با ظرفیت‌های مشخص برای پروازها در نظر گرفته شده، که این امر موجب وجود نرخهای متفاوت در یک مسیر مشخص می‌گردد.

با توجه به تعدد کلاس‌های نرخی، هزینه‌های فوق در هر کلاس متفاوت می‌باشد.

(دفاتر خدمات مسافرتی موظف به آگاه کردن مسافر نسبت به هزینه‌های فوق می‌باشند.)

تمامی پروازهای داخلی "هما" از ترمینال 2 فرودگاه مهرآباد انجام گرفته و مسافر موظف است یک ساعت و نیم قبل از پرواز در ترمینال فرودگاه حضور داشته باشد.