شماره: 1547
1403/01/11
ظرفیت صندلی های عرضه شده در نوروز ۱۴۰۳ "هما" از مرز یکصدهزار صندلی عبور کرد
ظرفیت صندلی های عرضه شده در نوروز ۱۴۰۳ "هما" از مرز یکصدهزار صندلی عبور کرد

ظرفیت صندلی های عرضه شده در نوروز ۱۴۰۳ هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از مرز یکصدهزار صندلی عبور کرد.

حق انتشار محفوظ است ©