دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
مسافرین توانخواه

مسافرین توانخواه 
به افرادی اطلاق می گردد که به علت شرایط پزشکی، فیزیکی و یا روحی نیازمند مراقبتهای خاصی می باشند که به طور معمول برای سایر مسافران فراهم نمی گردد. شرایطی نظیر: