دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
پروازهای استانی هما

تحول خدمت رسانی در "هما"

ارایه خدمات پروازی به سایرهموطنان در دیگرنقاط کشور،کاهش تعداد سفر هوایی مسافر برای رسیدن به مقصد اصلی و کاهش آلودگی محیط زیست براثر تعدد پروازهای هواپیما در تهران از مهمترین اهداف هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما"برای راه اندازی پروازهای استانی بود. دراین راستا از سال 1378 پروازهای استانی "هما" با انجام اولین پرواز از ساری به بندر عباس راه اندازی شد و تاکنون به بیش از 31 مسیرافزایش یافته است.برقراری این پروازها علاوه بر پاسخگویی به تقاضای موجود در استانها، تکریم مسافرو صرفه جویی در وقت و رفاه حال وجلوگیری ازمسافرت های پی درپی مسافر را به همراه داشت. کاهش نشست وبرخاست هواپیمااز فرودگاه مهرآباد ،کاهش ترافیک ،شلوغی پارگینگ هواپیما وکاهش آلودگی هوا وکاهش تراکم مسافر درترمینال شماره دو تهران از دیگر پیامدهای این طرح بود.

مسیرهای پروازی استانی "هما" عبارتند از: