دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
افتخارات تعمیرات هواپیما

بخش مهندسی وتعمیرات به عنوان یکی از ارکان اصلی هر شرکت هواپیمایی محسوب می گردد.هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" از بدو تاسیس ، با در اختیار داشتن نیروهای تعمیراتی داخلی وخارجی از چند کشوردر خصوص تعمیر هواپیماهای موجود فعال بود.بعد از انقلاب وخروج نیروهای خارجی از شرکت ،کار تعمیرات هواپیما با ابتکار عمل و همت متخصصان داخلی ادامه یافت.به طوری که هم اکنون این قسمت علاوه بر انجام امور روزمره تعمیرات وانواع بازرسی های مترتب بر تعمیر ونگهداری هواپیما ؛ توانایی انواع تعمیرات نیمه اساسی واساسی هواپیماهای بدنه باریک ،متوسط وپهن پیکر را نیزدارد.ارایه خدمات مهندسی وفنی به سایر شرکت های هواپیمایی از توانمندی های این بخش حکایت دارد.