خدمات و نحوه پاسخگویی به شکایات و انتقادات را در هما چگونه ارزیابی می کنید؟
   
بسیار خوب
مطلوب
ضعیف
بسیار ضعیف


چهارشنبه 13 بهمن 1395 ثبت شکایت

کاربر گرامی


شما جزء کدامیک از گروه های ذیل می باشید:

  مسافر

  مشتری بار

  متقاضی خرید بلیت