دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیارتباط با مرکز پزشکیدفاتر فروش هما
دوشنبه 20 ارديبهشت 1395

گچ گرفتگی اندامها


مسافر در صورت ارایه هرنوع مدرک پزشکی مبنی بر انجام گچ گرفتگی تا 72 ساعت قبل از پرواز نیاز به مجوز خاص دیگری ندارد. در غیراینصورت (در صورتیکه گچ گرفتگی کمتر از 72 ساعت قبل از پرواز انجام شده باشد) مانند سایر بیماران نیاز به مجوز پزشکی از مرکز پزشکی "هما" خواهد داشت

چنانچه بیمار نیاز به استفاده از برانکار و سایر خدمات خاص را داشته باشد اخذ مجوز از مرکز پزشکی ضروری است.