دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
دوشنبه 28 آذر 1390 در كدام زير گروه هاي نرخي نمي توان بليت Open خريداري نمود؟

درزير گروه هاي N ,M و L از"كلاس اكونومي"، بليت مسافر در هر دو مسير رفت و برگشت مي بايست به هنگام صدور تائيد شده (OK) باشد.