دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
دوشنبه 28 آذر 1390 در كداميك از كلاس هاي پروازي امكان خريد بليت يك طرفه وجود دارد؟ بليت يك طرفه به مسافراني تعلق مي گيرد كه اقامت و يا ويزاي طولاني مدت كشور مقصد را دارند. اين گروه از مسافران مي توانند در كلاس هاي Y و V اكونومي  ونيزC وJ هما كلاس، بليت يك طرفه تهيه نمايند.