دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
دوشنبه 28 آذر 1390 تخفیف های هما در مسیرهای بین المللی شامل چه کسانی می شود؟

هواپیمایی "هما" برای گروههای ذیل در مسیرهای بین المللی نرخ مخصوص قائل می شود :
-  دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج کشورفقط در مسیر کشور محل تحصیل
- افراد بالای 60 سال
- اعضائ هیئت علمی دانشگاهها به منظور شرکت در سمینارها ی مورد معرفی دانشگاه