دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
شنبه 17 فروردين 1392 آيا مي توان جامه دان ساير مسافرين را درميان جامه دان خويش قبول و تحويل كانتر پذيرش نمود از آنجايي كه اين امر سبب به خطر انداختن ايمني پرواز خواهد شد و نيز به منظور پيشگيري از هرگونه سوء استفاده احتمالي، اكيدا" توصيه مي گردد از پذيرش جامه دان ساير مسافرين تحت هر عنوان خودداري شود چرا كه هرگونه مسئوليت آن با پذيرنده جامه دان مي باشد.