دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
شنبه 17 فروردين 1392 نكاتي را كه مي بايست هنگام دريافت جامه دان در ايستگاه مقصد مد نظر قرار داد چيست به جهت شباهت بسياري از جامه دان ها با يكديگر، از تعلق آنها به خود اطمينان حاصل نماييد. بدين منظور برچسب هاي روي جامه دان را ملاحظه و آنها را با رسيد الصاقي به بليت خود تطبيق دهيد. همچنين درصورتي كه جامه دان شما آسيب ديده، دست برده شده و يا مفقود گرديده باشد، خواهشمند است مراتب را فورا" و قبل از خروج از فرودگاه به واحد امور جامه دان واقع در ترمينال هاي ورودي اطلاع دهيد.