دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
شنبه 17 فروردين 1392 درصورت نرسيدن جامه دان به مقصد چه بايد كرد در اينصورت اطلاعات و مدارك لازم توسط پرسنل واحد امور جامه دان هما از مسافر اخذ و در سيستم مكانيزه پيگيري جامه دان ثبت مي گردد. اين سيستم بصورت بين المللي با تمامي فرودگاه هاي دنيا مرتبط بوده و شما در هر گوشه اي از جهان قادر به پيگيري آخرين وضعيت جامه دان مفقودي خويش خواهيد بود و به محض پيدا شدن جامه دان، پرسنل واحد مذكور شما را مطلع خواهند ساخت.