دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
سه شنبه 29 آذر 1390 محدوديت پذيرش مسافراني كه در ناحيه دست يا پا دچار آسيب گرديده اند چگونه است؟

مسافراني كه در نواحي دست ،پا يا انگشت دچار آسيب شده اند اگر در محل مذكور خونريزي ودرد وجود نداشته باشد بدون محدوديت پذيرفته مي شوند