دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
سه شنبه 29 آذر 1390 آيا مســافران با معلوليت حركتي، نابينا، كم بينا، ناشنوا نيــازمند به اطلاع رساني پيش از انجام مســافرت خــود مي باشند؟

بله، اين دسته از مسافرين ملزم به اظهار مشكل خود هنگام خريد بليت جهت انجام تمهيدات لازم براي پرواز توسط هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران "هما" مي باشند.