دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
سه شنبه 29 آذر 1390 محدوديت پذيرش مسافران نابينا چگونه است؟

مسافر نابينا به عنوان مسافر ناتوان تلقي مي شود ومحدوديتي براي انجام پرواز ندارد