دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
سه شنبه 29 آذر 1390 مسافري كه جراحي بيني انجام داده باشد مي تواند پرواز كند؟

اگر بطورعادي و با دهان بسته تنفس كند و راه بيني او مسدود نباشد پذيرفته مي شود