دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
سه شنبه 29 آذر 1390 محدوديت پذيرش مسافران نيازمند به صندلي چرخدار چيست؟

مســافر نيازمند به صندلي چرخدار كه قادر به حركت در كابين نيست به همراه يك فرد توانمند(Able body) پذيرش مي شود و مهمانداران مجاز به ارايه خدمات ويژه به مسافر مذكور نيستند. چنين مسافراني اگر به صورت گروهي پرواز مي كنند بايد به ازاي هر2 نفر يك مسافر توانمند ايشان را در پرواز همراهي نمايد.