دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
سه شنبه 29 آذر 1390 محدوديت پذيرش نوزاد در پرواز چگونه است؟

نوزاد بين 7 روز تا 2 سال با همراه پذيرفته مي شود. در صورت ضرورت انجام پرواز نوزاد كمتر از 7 روز براي مثال بيماري مادر و يا بيماري خود نوزاد بايد از پزشك معتمد "هما" مجوزدريافت شود .