دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
دوشنبه 28 آذر 1390 مسافرین هما کلاس از چه خدماتی در پروازهای بین المللی بهره مند میگردند؟

مسافرین هماکلاس سرویس های زیر را در پرواز های بین المللی دریافت می نمایند: