زماني كه هواپيماها در دهه 1920 وارد دنيا شدند، مشاغلي نيز به وجود آمدند تا گستردگي عملياتي آن پوشش داده شود. در آن زمان سفرهاي هوايي تجاري ، بسيار جديد بود و شركت هاي هوايي مانند امروزه به دنبال راهكارهايي جهت فراهم كردن سرويس و ايمني به مسافر بودند.
 در حال حاضر نقش ها و مشاغل مرتبط با صنعت بسيار رشد كرده است. حرفه مهمانداري راه درازي را از زماني كه افرادي با نام  Cabin Boys به عنوان مهماندار در شركت ها مشغول بوده اند تاكنون كه مهمانداران آموزش هاي حرفه اي مي بينند، پيموده است. درحال حاضر بيش از 300 هزار مهماندار مرد و زن در سراسر دنيا وجود دارد. صنعت هوانوردي در طول سال ها و با گذراندن نقاط عطف مهمي كه اين صنعت و اين حرفه را شكل داده اند، تكامل يافته است.
در دهه 1950 دولت ها و آژانس هاي قانونگذار الزام به آموزش مهمانداران در خصوص موارد ايمني درون پروازي در هواپيماهاي تجاري نمودند. با مطالعه سوانح و رويه هاي ايمني در طي سالها مشخص گرديد كه مهمانداران در جهت ايمني و امنيت مسافران در شرايط اضطراري نقش حياتي دارند. امروزه برنامه هاي آموزشي مهمانداران قوانين سخت گيرانه اي را شامل مي شود.