دفتر فروش تلفنی
مجله داخل پروازی

اطلاعات فردی
نام: نام خانوادگی:
شماره تلفن: * پست الکترونیکی:
انتقاد-شکایت
نام حوزه خدماتي
متن شکایت-انتقاد
در صورت در اختيار داشتن مستندات مربوط به موضوع مطرح شده، فايل مورد نظر را ارسال نمائيد.
فایل:

متن
با ارائه پيشنهادهاي سازنده خود ما را در ارتقاي خدمات ياري كنيد.
پیشنهادات
نام فرستنده:
* پست الكترونيكي:
پیشنهادات:
عنوان