مركز آموزش هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران "هما" دوره هاي رزرويشن و نرخ گيري از سيستم آمادئوس را براي كليه علاقه مندان
در تهران و شهرستان برگزار مي نمايد.
فرم ثبت نام
دريافت فرم اطلاعات دورهاداره كل آموزش خدمات زميني و ايمني "هما" ارائه دهنده آموزشهاي تخصصي در زمينه هاي ذيل مي باشد:

آموزش فروش بليت:
اين واحد آموزشي، انواع آموزش هاي مورد نياز كاركنان بازرگاني و فروش بليت هما و دفاتر خدمات مسافرتي در زمينه فروش بليت را ارائه مي‌نمايد. دوره‌هاي آموزشي اين واحد عبارتند از:
مقدماتي فروش بليت  -  پيشرفته فروش بليت - نرخ‌گيري از سيستم   -صدور بليط الكترونيك
آموزش نگهداري جا:
اين واحد آموزشي، آموزش‌هاي موردنياز كاركنان بازرگاني و نگهداري جاي "هما" و كاركنان دفاتر خدمات مسافرتي را در زمينه سيستم نگهداري جا ارائه مي‌نمايد. دوره‌هاي آموزشي اين واحد عبارتند از:
سيستم رزرويشن گابريل- سيستم رزرويشن آمادئوس- نرخ گيري از سيستم آمادئوس
فرم ثبت نام
دريافت فرم اطلاعات دوره
آموزش ايمني و حراست:

اين واحد آموزشي، انواع دوره‌هاي ايمني و حراست  مورد نياز كاركنان "هما" ، ساير شركت هاي هواپيمايي و شركت هاي خدمات زميني را ارائه مي نمايد. دوره‌هاي آموزشي اين واحد عبارتند از:
ايمني در رمپ- ايمني عمومي - ايمني كارگاهي- عوامل انساني- اصول رانندگي در رمپ- اصول مميزي- برنامه ريزي شرايط اضطراري- سامانه مديريت ايمني- سامانه مديريت كيفيت-مقدماتي حراست- پيشرفته حراست- حراست بار- بازرسي حراستي- حراست ويژه مديران- حراست ويژه ميهمانداران-حراست ويژه خلبان ها و بازآموزي كليه دوره هاي فوق
فرم ثبت نام 
فرم اطلاعات دوره تهران
فرم اطلاعات دوره شهرستان ها
 آموزش خدمات فرودگاهي:
اين واحد آموزشي، آموزش‌هاي مورد نياز كاركنان خدمات فرودگاهي هما ، ساير شركت هاي هواپيمايي و شركت هاي خدمات زميني را در سطوح مختلف ارائه مي‌نمايد. دوره‌هاي آموزشي در زمينه خدمات فرودگاهي عبارتند از:
مقدماتي خدمات مسافر - پيشرفته خدمات مسافر - بازآموزي خدمات مسافر- مقدماتي لودكنترل- پيشرفته لود كنترل- بازآموزي لودكنترل- مقدماتي خدمات رمپ- پيشرفته خدمات رمپ- بازآموزي خدمات رمپ- پذيرش مسافر با SDCS - لودكنترل با SDCS - سوپروايزري SDCS- اصول تخليه و بارگيري هواپيما و بازآموزي اصول تخليه و بارگيري هواپيما
فرم ثبت نام 
فرم اطلاعات دوره تهران
فرم اطلاعات دوره شهرستان ها
آموزش بار:
اين واحد آموزشي، آموزش‌هاي موردنياز كاركنان بازرگاني و خدمات فرودگاهي "هما" و كاركنان دفاتر خدماتي بار هوايي را در زمينه بار ارائه مي‌نمايد. دوره‌هاي آموزشي اين واحد عبارتند از:
مقدماتي فروش و خدمات بار- پيشرفته فروش و خدمات بار- مقررات حمل حيوان زنده- مقررات كالاهاي خطرناك   - بازآموزي فروش و هندلينگ بار- بازآموزي مقررات حمل حيوان زنده- بازآموزي كالاهاي خطرناك
فرم ثبت 
فرم اطلاعات دوره تهران
فرم اطلاعات دوره شهرستان ها