غذاي مخصوص
بعضي از مسافران در پرواز به غذاهاي خاصي نياز دارند.به همين دليل ما در پروازهاي بين المللي وعده هاي غذايي خاص نيز ارايه مي كنيم. تهيه ي اين نوع غذاها بر اساس رژيم هاي غذايي تجويزي پزشكان ، عقايد مذهبي و يا محدوديت هاي گياه خواري انجام مي پذيرد.سفارش غذاهاي مخصوص بايد 48 ساعت قبل از پرواز صورت بپذيرد. براي اين منظور مي توانيد با بخش رزروبليت تماس بگيريد . اگر رزرو بليت خود را تغيير داده ايد به شما توصيه مي شود كه اين مطلب را به آژانس يا كارمند دفتر فروش اطلاع داده و به آنها ياد آوري نماييد كه براي سفارش غذاي مخصوص تغيير تاريخ را اعمال نمايند.
تلفن : 44672200 21 98+
سفارش غذاي مخصوص