آشيانه
مهندسي و تعميرات
قسمت مهندسي و تعميرات ايران اير مجرب ترين مركز  تعمير و نگهداري هواپيما در منطقه مي باشد.
دراختيار داشتن كاركنان متخصص ومجرب همراه با برترين تجهيزات وامكانات به روز دنيا وكسب گواهينامه هاي معتبر درزمينه تعمير ونگهداري هواپيما ، اين قسمت را قادر ساخته است كه دركنار انجام امور تعميراتي وقطعات مربوط به ناوگان هما،امكان ارائه خدمات فني - مهندسي به ساير شركتهاي هواپيمايي را نيز داشته باشد.
بخش اعظم فعاليتهاي قسمت مهندسي وتعميرات درتهران مستقر بوده ودركنار آن دركليه ايستگاههاي داخلي وخارجي كه هما به آنها پرواز مي نمايد امكانات وتجهيزات فني مناسب وكافي براي ارائه خدمات فني به هواپيماها وتامين سلامت پروازها وجود دارد.
مهندسي و تعميرات ايران اير امكان انجام انواع بازرسي هاي تعمير و نگهداري هواپيما و موتور و ساير قطعات هواپيما را در انواع بوئينگ ،ايرباس و فوكر را دارا مي باشد.