خدمات مشتریان

کیترینگ هما با برخورداری از کادری مجرب و رعایت استاندارد های ایمنی و کیفی بین المللی ،از طریق عقد قرارداد و یا درخواست موردی آماده ارائه خدمات به شرکت های هواپیمایی و خدمات زمینی می باشد .