خدمات كيترينگ به ساير شركت ها
خدمات كيترينگ هما شامل موارد ذيل مي باشد:
- خدمات هوايي(داخل پرواز)
اين خدمات شامل ارائه سرويس غذايي و ساير خدمات كيترينگ به شركت هاي هواپيمايي خارجي و داخلي را شامل مي شود.از ساير خدمات كيترينگ مي توان به مواردي مانند:
Interchange,Trip with Van,Dry store,ارائه كليه نشريات معتبر فارسي و انگليسي زبان را نام برد.
ارائه سرويس جهت انجام پروازهاي VVIP ,VIP خارجي و داخلي
- خدمات زميني(برگزاري سمينارها و همايش ها)
ارائه سرويس هاي غذايي و پذيرايي كامل جهت  برگزاري سمينار و همايش براي كليه سازمان هاي معتبر دولتي يا خصوصي با ظرفيت به تعداد مورد درخواست

جهت برخورداري از سرويس هاي مذكور مي توانيد با امور قراردادهاي كيترينگ هما تماس حاصل نماييد
تلفن: 46624652 21 98+
       46624606 21 98+
دورنگار:46628465 21 98+
پست الكترونيك:Mo-farahani@iranair.com