خدمات و نحوه پاسخگویی به شکایات و انتقادات را در هما چگونه ارزیابی می کنید؟
   
بسیار خوب
مطلوب
ضعیف
بسیار ضعیف


يكشنبه 3 ارديبهشت 1396 پیگیری شکایت

کاربر گرامی


شما جزء کدامیک از گروه های ذیل می باشید:

  مسافر

  مشتری بار

  متقاضی خرید بلیت