دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیپیگیری جامه داندفاتر فروش هما

اضافه بار

اگر مسافری نیاز داشته باشد علاوه بر مقدار بار مجانی که ایران ایر برای ایشان در نظر گرفته بارمقدار بیشتری همراه خود داشته باشد بر اساس وزن اضافی باید مبلغی بعنوان اضافه بار بر حسب هر کیلوگرم پرداخت نماید . اضافه بار بر اساس مقررات مبدا مسافرت و در پرواز های داخلی و بین المللی ممکن است متغیر باشد

خرید اضافه بار