دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیپیگیری جامه داندفاتر فروش هما

بار دستی داخل کابین


علاوه بر وزن جامه دان قید شده در بلیط که به کانتر پذیرش تحویل می‌شود، هر مسافر مطابق با قوانین IATA مجاز به حمل هر یک از وسایل ذیل به داخل کابین تا وزنهای ذکر شده بدون پرداخت هزینه اضافه بار می باشد: