دفتر فروش تلفنی

گچ گرفتگی اندامها


مسافر در صورت ارایه هرنوع مدرک پزشکی مبنی بر انجام گچ گرفتگی تا 72 ساعت قبل از پرواز نیاز به مجوز خاص دیگری ندارد. در غیراینصورت (در صورتیکه گچ گرفتگی کمتر از 72 ساعت قبل از پرواز انجام شده باشد) مانند سایر بیماران نیاز به مجوز پزشکی از مرکز پزشکی "هما" خواهد داشت

چنانچه بیمار نیاز به استفاده از برانکار و سایر خدمات خاص را داشته باشد اخذ مجوز از مرکز پزشکی ضروری است.

نوزاد و پرواز


پرواز نوزاد تا 10 روز اول تولد ممنوع می باشد.قبل از آن در صورت لزوم و موارد خاص و با مجوز پزشکی می توان اقدام به پرواز نمود

بارداری و پرواز


علیرغم اینکه بارداری بیماری نیست ،زایمان در طول پرواز احتمال بروز خطراتی را برای مادر و فرزند به همراه خواهد داشت. بدین منظور تا هفته 28 بارداری با ارایه هرگونه مدرک پزشکی و یا تایید تلفنی یا اخذ تعهد و اظهارنامه از مسافر باردار مبنی بر مدت زمان (هفته ) بارداری، پرواز امکان پذیر خواهد بود.

پس از هفته 28 بارداری مانند سایر بیماریها، باید مجوز پزشکی از مرکز پزشکی اخذ گردد.

خدمات ویژه پزشکی

 

چنانچه اطلاع قبلی و زمان کافی در خصوص بیمار مسافر وجود داشته باشد،خدمات ذیل به بیمار ارایه خواهد شد:

 

تامین این امکانات برای مسافر باید با هماهنگی مرکز پزشکی و دفاتر فروش صورت گیرد

 

پذیرش از بیمارستان در مقصد، تهیه آمبولانس و همراه خاص پزشکی باید توسط مسافر صورت گیرد.چنانچه این امکانات قابل تامین توسط شرکت هواپیمایی باشد به بیمار پیشنهاد خواهد شد

روش صدور مجوز پزشکی

جهت دریافت مجوز پروازو بهره گیری از خدمات خاص لازم است حداقل 72 ساعت قبل از پرواز به دفاتر فروش "هما" ، دفتر ادارات مرکزی "هما" یا  فرم اطلاعات پزشکی را از اینجا دریافت کنید.

 

مواردی که مجوز پزشکی مورد نیاز است

1