دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیپیگیری جامه داندفاتر فروش هما

شرایط پذیرش و حمل جامه دان و بار همراه مسافر


مقصود از جامه دان، کالاها و سایر اموالی است که مسافر به منظور پوشیدن، استفاده، آسایش و راحتی حین سفر با خود حمل می نماید.