از :
به :
تاریخ حرکت:
تاریخ بازگشت:

کلاس پرواز:
بزرگسال : کودک : نوزاد :قیمت بلیط


نوع هواپيما کلاس
747 : Boeing 747-100/200 C : Homa (Business) Class
74L : Boeing 747-SP Y : Economy Class (1 Year)
72S : Boeing 727-200 V : Economy Class (1 Year)
AB6 : Airbus Industries A300/600 Q : Economy Class (1 Year)
AB3 : Airbus Industries A300B2 M : Economy Class (3 Month)
AB4 : Airbus Industries 300/400 N : Economy Class (3 Month)
ABL : Airbus Industries 300/400 L : Economy Class (3 Month)
313 : Airbus Industries A310/300  
312 : Airbus Industries A310/200  
310 : Airbus Industries A310/300  
320 : Airbus Industries A320  
100 : Fokker 100