دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
مسافرین باردار

مسافرین باردار

برای خانمهای باردار بالای 28 هفته که نیاز به مسافرت با هواپیما دارنداخذ مجوز پزشکی از مرکز پزشکی هما الزامی می باشد