دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
بار ورودی داخلی(پذیرش و ارسال بار از مبادی داخلی)

بار ورودی داخلی(پذیرش و ارسال بار از مبادی داخلی)

مشتریان گرامی جهت دریافت محمولات ارسالی خود از شهرهای داخلی و یا برقراری ارتباط مستقیم با این واحد، می توانند در تهران از طریق خطوط ارتباطی زیر و در شهرستان ها از طریق دفاتر هما اقدام نمایند.
 

مدارک مورد نیاز جهت دریافت محمولات: